Bílá sobota – vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Mt 28,1-10)

22.04.2014 17:31

Uprostřed veliké noci, v nejposvátnější chvíli křesťanského roku stojíme tváří v tvář tajemství, s nímž stojí a padá křesťanská víra. Jsme na křižovatce, kde se rozcházíme s těmi, pro které byl Kristus humanistou a reformátorem lidské společnosti. Tito sympatizanti mohli projít Zeleným čtvrtkem a naslouchat Ježíšovým slovům o přikázání lásky, mohli s vnitřní účastí postát před křížem a postát u jeho hrobu. Ale tady jejich cesta končí. Cesta víry jde dál. 

My křesťané, kteří jsme uvěřili slovům evangelia: „Není tady, proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Obsah poselství této noci přijímáme jako základní kámen křesťanství, avšak mnozí si klademe otázku, co to znamená vstát z mrtvých? 

Křesťanská víra ve vzkříšení není nějaký banální příběh o oživení mrtvoly. Vzkříšení není resuscitace. Zde jde o něco mnohem závažnějšího. Ježíš není povolán zpátky do tohoto života, jako třeba Lazar, ale jeho vzkříšení nezná žádné zpátky – ukazuje radikálně dopředu. Jeho vzkříšení je naše budoucnost. Kristus říká Martě: „Já jsem vzkříšení a život“, nebo říká svým učedníkům: „Já jsem živ a i vy budete živi.“ Ježíš je živý. Je tím, kdo je život sám – je cesta, pravda a život, je vzkříšení a život. Proto je marné ho hledat mezi mrtvými. „Není tady!“ Říká prostě a důrazně evangelium této noci. 

K poselství této noci patří i naděje, že žádný kámen - včetně kamene hrobu a smrti - není tak těžký, aby jednoho rána nemohl být odvalen. Naše víra v Kristovo zmrtvýchvstání nám otvírá prostor budoucnosti: Kristova přítomnost v nás může růst a prohlubovat se po celý náš život. 

Sestry a bratři, dnes jsme vstoupili do Ježíšova příběhu a setkali jsme se  s Zmrtvýchvstalým způsobem zcela jedinečným a neopakovatelným. Kéž si uvědomíme, že ve křtu jsme se narodili z vody a z Ducha Svatého a připoutali se ke Kristu navěky. Kristus nám dal reálnou a krásnou budoucnost. Myslím, že pro člověka v tomto světě to není málo.

 I pro nás platí jeho slova: „Já jsem živ – i vy živi budete.“ Amen.