Ohlédnutí za deseti lety života starokatolické farnosti v Jihlavě

24.11.2013 18:27

Společenství starokatolíků se v krajské Jihlavě scházelo původně v kostele sv. Pavla, Dvořákova ul., Českobratrské evangelické církve od 1. neděle adventní roku 2003. Farnost vznikla v krajském městě Jihlavě, kde starokatolictví nemělo žádnou či minimální historickou tradici. Farnost  převážně tvoří mladé rodiny s dětmi. Proto každou třetí neděli v měsíci věnujeme dětem u příležitosti dětských mší svatých, které mají svá témata. Duchovní správa zahrnuje ještě další sympatizující věřící a členy farní obce z okolních měst a vesnic roztroušených nejen po Vysočině, nejvzdálenější rodina žije v Pardubicích, proto je nutno chápat duchovní správu v Jihlavě v územně širším slova smyslu. Duchovní správu zabezpečuje od roku 2003 farář P. Martin Maxmilián Čapka, který  se svou manželkou Miroslavou vychovává tři syny ve věku 11, 10 let  a 1,5 roku. P. Martin M. Čapka absolvoval svá filozofická a teologická studia na Cyrilometodějské teologické fakultě  v Olomouci a duchovní i kněžskou formaci prožil v kněžském semináři v Litoměřicích, v Olomouci a v kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristů.  P. Martin dle Benediktova hesla „Ora et labora,“ pracuje kromě duchovní služby v civilním zaměstnání.

Od 1.11.2007 se pravidelné bohoslužby ve  starokatolické farnosti v Jihlavě konají každou neděli v 10:45 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže (CČSH) v Křížové ulici.

Starokatolická farnost v Jihlavě kromě duchovních aktivit vyvíjí také činnost kulturní, vzdělávací a volnočasovou.

Farnost v Jihlavě zajisté nepatří mezi početně největší farnosti naší církve, ale vládne zde duch přátelství a pomoci mezi věřícími a s velikou radostí v srdci se scházíme ke společným bohoslužbám a aktivitám s vědomím, že nejsme sami a Bůh je uprostřed nás.

Jsme katolickou farností, kde vládne duch ekumény a  přijímáme každého člověka, který chce  kráčet za Kristem.