Pár slov z kázání o slavnosti Zjevení Páně

04.01.2014 22:06

Dnešní den je velikým poselstvím pro každého člověka. Mudrcové z východu nalezli Mesiáše

– Syna Božího – Spasitele světa. Mudrci představují všechny pohanské národy, s nimiž se

v intencích židovského smýšlení a smýšlení proroků moc (spíše vůbec) nepočítalo. Výsledek

této slavnosti je však úžasná zvěst. Ježíš Kristus je Spasitelem nejen vyvoleného národa, ale i

pohanů. Dnešní slavnost říká, že Ježíš Kristus přišel na tento svět pro každého z nás, pro Tebe

i pro mne.

Ale vzhledem k tomu, že jsme se letos v Adventu a v době vánoční více zaměřili

na „ortopraxi“ než na „ortodoxii“, je nutné přiblížit smysl této slavnosti našim „všedním“

dnům.

Každý z nás, drazí přátelé, je každý den tím zjevením Páně. Každý z nás zjevuje Narozeného

Spasitele celému světu. Jak? Tím, jakými jsme, jací jsme a jak žijeme.

Drazí přátelé, my jsme zjevení Páně, náš život je zjevení Páně. Pokud budeme tzv. dobrými

herci, tak nějakou dobu naše role bude živá, ale brzy zemře. Nebuďme tedy herci, ale

pravdivými lidmi.

Dnešní den nás vybízí k tomu, aby náš život, naše vztahy, náš přístup k druhému člověku, byl

navždy zjevením Páně, zjevením toho, že Ježíš Kristus přinesl tomuto světu naději, lásku a

víru. Amen.