Pár slov z nedělního kázání o 6. neděli v mezidobí (Mt 5,17-37)

16.02.2014 18:34
Z Ježíšových slov si dnes všimneme krátkého vyjádření – „Vaše řeč ať je: ano, ano - ne, ne.“ 
 
Jak často se setkáváme dnes s „možná“. Slovo má obdivuhodnou moc, slovo může pohladit, 
 
ale i zranit, slovo může uzdravit, ale i způsobit nemoc. Slovo může dát naději, ale i způsobit 
 
beznaděj. Slovo může oživit, ale i zabít. 
 
Drazí přátelé, mluvit, znamená znát veliké tajemství slova. Takovým českým koloritem 
 
v rétorice a mluvení je zásada: „Co na srdci, to na jazyku.“ Kdysi v době mých studií byl 
 
jeden Pražák touto zásadou zcela posedlý. Říkal každému na potkání, co si o něm myslí 
 
a často velmi ubližoval svou netaktností a bezcitností. Až si vysloužil od jednoho starého 
 
pana profesora památnou větu: „Ten, kdo se řídí pouze zásadou „Co na srdci, to na jazyku“ 
 
bez ohledu na situaci a poznání toho druhého „Je naprostý neumětel (vyřčeno v původním 
 
vyjádření to bylo trochu ostřejší pojetí).“
 
Drazí přátelé, na základě dnešního evangelia si uvědomme, že slovo má obrovskou moc, ale 
 
je nutné se s ním naučit moudře zacházet. Nalézt tzv. inteligenci srdce, která dá našim slovům
 
dar, dar uzdravovat, dar léčit, dar říkat pravdu, aniž by ublížila.
 
Dovolte mi malý příběh. 
 
Jednoho rána si jeden kalif jako obvykle zavolal vykladače snů, aby mu vyložil sen, který se 
 
mu zdál. „Zdálo se mi, že mi postupně vypadaly všechny zuby. Co si o tom myslíš?“
 
„Pane, to není dobré znamení. Ten se znamená, že tvoji příbuzní zemřou a ty zůstaneš sám,“ 
 
řekl vykladač. Kalif se zachmuřil a dal milého vykladače snů vyhnat z paláce. 
 
Dal si zavolat druhého vykladače snů. Ten mu odpověděl: „Pane, to je dobré znamení. Ten 
 
sen znamená, že budeš žít dlouho a přežiješ dokonce všechny své příbuzné.“
 
Kalif se zaradoval a odměnil druhého vykladače bohatou odměnou. 
 
Oba vykladači řekli totéž, ale ten první zvolil špatná slova.
 
Drazí přátelé, sestry a bratři, i ta nejpalčivější pravda se dá říci jemně. Pamatujme na to a 
 
prosme dnes Pána, aby nám dal moudrost volit vhodná slova, slova, která uzdravují, dávají 
 
naději, víru a lásku, slova, která vychází z moudrého srdce. Tuto moudrost může však dát jen 
 
Ten, který svým Slovem stvořil vše. Amen