Pár slov z nedělního kázání o svátku sv. Cyrila a Metoděje

06.07.2014 19:44

(Lk 10, 1-9)

Drazí přátelé, myslím, že bychom si měli v den dnešního svátku prvotně zdůraznit nadčasovost smýšlení sv. Cyrila a Metoděje, kdy již roku 863 žili myšlenky 2. vatikánského koncilu roku 1963. Myšlenky jednoty křesťanů, srozumitelnost hlásání evangelia či lásku a budování mostů mezi lidmi.

Výsledkem jejich působení bylo obrácení ke Kristu dvanácti slovanských národů. A my se dnes ptáme: „Jak to mohli dokázat?“ Možná pochopili slova dnešního evangelia: „Jděte jako ovce mezi vlky.“ Křesťané, ruku na srdce, se v dějinách v mnohém chovali jako vlci mezi ovcemi. Tam, kde by měli přinášet Boží slovo, přinášeli disciplínu a paragrafy církevního práva. Tam, kde mudrcové přiváželi sv. rodině jako dar zlato, kadidlo a myrhu, tak křesťané přinášeli latinský slovník, kodex kanonického práva nebo Summu sv. Tomáše.

Sestry a bratři, hlavním úkolem křesťana je budování mostů – v rodině, v práci, ve společnosti a na celém světě. Naším úkolem je spojovat a ne rozdělovat.

Sv. Cyril a Metoděj přinesli lidem radostnou zvěst, aby lidé našli k sobě cestu a přes člověka cestu k Bohu. Sv. Cyril a Metoděj nechtěli udělat ze Slovanů Řeky nebo latiníky, chtěli, aby poznali Krista.

Dnešní svátek úzce souvisí se svátkem Dobrého Pastýře. Pokud budou lidé jen vlky, tak dobrý Pastýř své stádo neshromáždí. Vlci se mezi sebou zabijí a sežerou.

Kardinál Tomáš Špidlík zdůrazňoval ve spiritualitě svého života jednotu Východu a Západu, západní a východní křesťanské církve. Jednotu Kristovy církve, která dýchá východní a západní částí plic. Chtěl bych zde dodat, že plíce pracují pro tělo plně jen tehdy, když jsou zdravé. Vytvořme mosty mezi křesťany východními i západními, uzdravme jednotlivé části, aby církev Kristova mohla být skutečně pro tento svět skutečnou katolickou církví pro všechny, kdo věří v Krista. Uzdravme ty části západní i východní, odstraňme nesmyslná rozdělení a nově uvěřme Kristu.

Myslím, že dnešní svátek sv. Cyrila a Metoděje je dnem, kdy můžeme prosit o přímluvu, abychom spojovali, stavěli mosty, ničili rozdělení, vnášeli pokoj a hlavně světlo Božího slova tam, kde neproniklo, nebo proniklo a bylo zastíněno našim stínem. Amen.