Z nedělního kázání o 8. neděli v mezidobí (Mt 6, 24-34)

02.03.2014 16:25
 
Drazí přátelé, myslím, že každou neděli není nutné přidávat ke slovům evangelia další lidské 
 
slovo. V dnešní době velmi devalvujeme lidské slovo a jeho váhu tím umenšujeme. V brzké 
 
době přijde doba postní, doba ztišení a vnitřního uzdravování a přípravy na veliké dny. Proto 
 
si dnes v sedě, vyslechněme slova našeho Pána Ježíše Krista a nechme je působit po jejich 
 
doznění na nás v tichu, podívejme se zpětně do našich životů, zda jsme tato slova nezažili již 
 
v reálném životě, na sobě samých.
 
 
Slova svatého evangelia podle Matouše.
 
 
"Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, 
 
nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu."
 
 "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si 
 
oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?
 
Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský
 
Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?
 
Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?
 
A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani 
 
nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.
 
Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, 
 
neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
 
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?'
 
Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.
 
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
 
Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení."